Ethisch Geld is een Mensenrecht

"Ethisch geld is een mensenrecht. Daarom beschouwen we alle Fiat- en CBDC-valuta's als waardeloze, onethische nietsheid!"

Teun van Sambeek

DE STRIJD VAN ONS LEVEN: Het verslaan van de beer van het Communisme 2.0 om onze mensenrechten veilig te stellen.

Communism 2.0 Destroys Human Rights

Te grote reikwijdte van de overheid is al eeuwenlang een probleem.

In “Het gevaarlijkste bijgeloof” legt Larken Rose uit:

“De overgrote meerderheid van diefstal, afpersing, intimidatie, aanranding en zelfs moord – met andere woorden, de overgrote meerderheid van de onmenselijkheid van de mens jegens de mens – komt niet voort uit hebzucht, haat en intolerantie die in ons hart op de loer liggen, maar komt voort uit één verderfelijke en bijna universele aanname, één onbetwistbaar geloof, één irrationeel, tegenstrijdig bijgeloof: het geloof in ‘gezag’.”

De gevaarlijkste misleiding is echter het idee, dat stemmen mensen helpt om “gezag” te beïnvloeden. Word alsjeblieft wakker! Uw regering wordt volledig geleid door onethische geldbelangen die alleen luisteren naar “The Money Masters” of zoals wij zeggen:“De Geldprinters“. U kunt zich er niet uit stemmen.

Zodra de Geldprinters hun centrale banken in uw land installeerden, werd u plotseling “onafhankelijk” zonder ervoor te hoeven vechten. Dit komt omdat “Democratie” slechts een dekmantel is voor wat de Geldprinters voor u in petto hebben zodra zij uw Fiat-currencies“hyperinflateren” en vernietigen: De beer zal terugkeren en nu totalitairder dan de Geldprinters ooit konden dromen: Communisme 2.0.

Digitale Centrale Bank Valuta’s gecombineerd met een Sociaal Krediet Systeem en een Universeel Basisinkomen zullen de positie van de Geldprinters voor de komende eeuwen veilig stellen.

Stelt u zich een bewakingsmaatschappij voor waar u volledig gevolgd, getraceerd en op gegevens gebaseerd wordt, geleid door totalitaire technocraten en trans-humanisten. In hun systeem heeft u NUL mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting zal van u afgenomen worden. Er zal geen vrije pers zijn en u bent zich niet bewust van alle andere mensenrechten die zullen worden geschonden in alle gevallen waarin het hen, de Geldprinters, dient.

De opgewaardeerde beer van Communisme 2.0 staat voor onze deur met maar één doel: Al onze mensenrechten afnemen en slaven van ons maken! We moeten de beer bestrijden door zijn enige wapen te vernietigen:

ONETHISCH GELD AFZWEREN

Ethisch geld redt mensenrechten

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden dertig mensenrechten gedefinieerd. Hieronder ziet u de meest relevante Mensenrechten die het CBDC slavernij-systeem zal vernietigen (in een gecomprimeerde lijst):

#1 Alle mensen zijn vrij en gelijk.
#2 Iedereen heeft recht op alle rechten en vrijheden.
#Slavernij is verboden in alle vormen.
#12 Geen inmenging in zijn privacy, familie, huis of correspondentie.
#13 Iedereen heeft recht op vrij verkeer.
#17 Iedereen heeft het recht om eigendom te bezitten.
#18 Vrijheid van denken.
#19 Vrijheid van mening en meningsuiting.
#21 Recht op democratie en toegang tot openbare dienstverlening.
#22 Recht op sociale zekerheid.
#25 Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, daaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, en het recht op zekerheid in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, weduwnaarschap, ouderdom of ander gebrek aan middelen van bestaan in omstandigheden buiten zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen genieten dezelfde sociale bescherming.
#26 Iedereen heeft recht op onderwijs. Het onderwijs is vrij, ten minste in de elementaire en fundamentele stadia.
#30 Mensenrechten kunnen niet afgepakt worden. Iedereen heeft recht op een levensstandaard. Geen enkele staat, groep of persoon heeft het recht om deel te nemen aan enige activiteit of handeling die gericht is op de vernietiging van mensenrechten en vrijheden.

Het is duidelijk dat het WEF, de bezitters van de Centrale Banken en hun communistische staatsgreep waarbij “U zult niets bezitten en gelukkig zijn.” letterlijk alle Mensenrechten in deze lijst vernietigen.

De schuldslavernij van het huidige financiële systeem met Fiat-currency, waarbij een kleine groep mensen al het geld drukt, schendt overduidelijk mensenrecht #1 (Mensen zijn vrij en gelijk). Geldprinters hebben namelijk een speciaal eigen Mensenrecht, om geld uit het niets te drukken.

Omdat de Geldprinters mensenrecht #1 schenden, is hun geld “Onethisch” en moet het als nutteloos worden beschouwd.

Alleen als de geldschepping gelijk verdeeld is over de hele wereldbevolking, hebben mensen gelijke rechten. Daarom:

ETHISCH GELD IS EEN MENSENRECHT

“Macht is er in twee soorten. De ene wordt verkregen door de angst voor straf en de andere door daden van liefde. Macht gebaseerd op liefde is duizend keer effectiever en duurzamer dan macht die voortkomt uit angst voor straf.”

Mahatma Gandhi